Chia sẻ kiến thức

Bản tin Thuế tháng 7 năm 2021 của chúng tôi cập nhật những điểm sau: Ưu đãi thuế doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Thông tư TT44 sửa…
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Báo cáo tài chính được chia thành 2 mục lớn: Tài sản và Nguồn hình thành tài sản. 
Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm 19 chỉ tiêu từ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tới lợi nhuận sau thuế và lãi trên mỗi cổ phiếu. Báo cáo kết…
Giả sử bảng cân đối kế toán giống như một bể chứa nước được tích lũy qua các thời kỳ. Lượng nước chính là tài sản thuần của doanh nghiệp tại 1 thời…
Chủ đề 1
Tại sao chúng ta cần biết về báo cáo tài chính và những điểm mấu chốt trong báo cáo tài chính?   Xuất phát từ việc rất nhiều chủ doanh nghiệp không…
“Mang lại hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc cung cấp dịch vụ kế toán quản trị, đào tạo kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ phù hợp…