Chia sẻ kiến thức

Ngày 17 tháng 09 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78 hướng dẫn thực hiện một số quy định về hóa đơn, chứng từ trong Luật quản lý thuế 2019 và…
Xu hướng mới của nghề kế toán trong thời đại VUCA - Thời đại của những biến động phức tạp, sự biến động không có hồi kết khiến chúng ta mơ hồ về…
Bản tin Thuế tháng 7 năm 2021 của chúng tôi cập nhật những điểm sau: Ưu đãi thuế doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Thông tư TT44 sửa…
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Báo cáo tài chính được chia thành 2 mục lớn: Tài sản và Nguồn hình thành tài sản. 
Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm 19 chỉ tiêu từ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tới lợi nhuận sau thuế và lãi trên mỗi cổ phiếu. Báo cáo kết…
Giả sử bảng cân đối kế toán giống như một bể chứa nước được tích lũy qua các thời kỳ. Lượng nước chính là tài sản thuần của doanh nghiệp tại 1 thời…