Điểm tin thuế BPG tháng 10 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 10 NĂM 2021

 

Ngày 17 tháng 09 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78 hướng dẫn thực hiện một số quy định về hóa đơn, chứng từ trong Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Một số nội dung đáng lưu ý gồm:

  • Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
  • Người nộp thuế có rủi ro cao về thuế bắt buộc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế
  • Quy định riêng thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
  • Quy định xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót

 

Tải bản đầy đủ tại đây: Điểm tin thuế tháng 10