Tháng 12 năm 2020: Bản tin Thuế Thu nhập cá nhân

Ngày đăng: 19/02/2021

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 23/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5465/TCT-DNNCN liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp hưởng thừa kế tài sản.

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 23/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5465/TCT-DNNCN liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp hưởng thừa kế tài sản.

 

Trường hợp người được hưởng thừa kế tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận thì người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

 

Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú

Ngày 11/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5265/TCT-DNNCN liên quan đến chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú

 

Trường hợp cá nhân không cư trú có tài sản cho thuê tại Việt Nam thì thuộc diện điều chỉnh của pháp luật thuế GTGT, thuế TNCN và lệ phí môn bài như đối với cá nhân cư trú. Cá nhân thực hiện việc khai thuế, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Riêng đối với lệ phí môn bài, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, có quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định và thông báo mức lệ phí môn bài phải nộp hằng năm cho người nộp thuế.

Bình luận