Tin tức

  Kiến tạo những người quản lý chủ động - lãnh đạo xuất sắc là mục tiêu lớn và xuyên nhất mà các chương trình huấn luyện của đội ngũ Teamleader…
  💥 “Hoặc bạn làm chủ cảm xúc, hoặc cảm xúc sẽ làm chủ bạn”   Cùng với Nhận thức/thấu hiểu bản thân (SeA) – yếu tố đã được đề cập tới ở bước Nền…
  "You can't manage what you can't measure" (Tạm dịch: Bạn không thể kiểm soát những thứ bạn không thể đo lường được)  
  Mỗi ngành nghề hay môi trường làm việc đặc thù đều có những bộ khung tiêu chuẩn được thông qua như một quy ước nhằm kiểm soát và tự điều chỉnh các…
  Tham gia chương trình của chúng tôi, học viên được định hướng 80h huấn luyện chuyên sâu, tập trung trong 03 tháng với các chuyên đề chính…